Privatumo politika

 

   1. UAB „Novitera“, juridinio asmens kodas: 135917853, registruotos buveinės adresas: R. Kalantos g. 16, Kaunas (toliau – Bendrovė), gerbia kiekvieno asmens privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl parengė šią privatumo politiką, kuria remiantis Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti apsilankę mūsų bendrovėje, interneto svetainėje (toliau – svetainė), susisiekę el. paštu ar telefonu, o taip pat kuriuos Bendrovė gauna vykdant sutartis su klientais, partneriais ar klientais juridiniais asmenimis, jei jūs esate jų darbuotojas ar atstovas.
   2. Naudodamasis www.novitera.lt interneto svetainės paslaugomis, asmuo patvirtina, kad su šia privatumo politika susipažino, ją suprato ir su ja sutiko.
BENDROSIOS NUOSTATOS
   3. Ši privatumo politika (toliau – Politika), be kita ko, reglamentuoja Bendrovės kaip duomenų valdytojos atliekamą asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.
   4. Bendrovė užsiima ūkine komercine veikla, kuri apima automobilių katalizatorių, elektros ir elektroninės įrangos, tauriųjų bei spalvotųjų metalų supirkimo ir perdirbimo sritis bei kitas paslaugas. Šių paslaugų teikimui Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Politikoje nurodytais teisiniais pagrindais ir duomenų tvarkymo tikslais bei Bendrovei taikomais teisės aktais.
   5. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis Bendrovės paslaugomis arba lankosi interneto svetainėje www.novitera.lt.
   6. Ši Politika bet kada gali būti atnaujinta ar pakeista. Su Politika, jos pakeitimais ir atnaujinimu galima susipažinti Interneto svetainėje www.novitera.lt.
   7. Pagrindinės vartojamos sąvokos:
   * Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip vardą ir pavardę, asmens kodą, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
   * Duomenų valdytojas – UAB „Novitera“, juridinio asmens kodas 135917853, buveinė - R. Kalantos g. 16, Kaunas, tel. 8 37 408013, info@novitera.lt. 
   * Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Bendrovė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Bendrovės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Bendrovės interneto svetainėje. Bendrovė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
   * Interneto svetainė – Bendrovės interneto svetainė adresu www.novitera.lt.  
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
   8. Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
   9. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų Bendrovės paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia svetainės lankytojas, kai užsisako ir (ar) naudojasi Bendrovės paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje.
   10. Bendrovė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
   * Asmens duomenis Bendrovė tvarko teisėtai, skaidriu būdu ir šioje politikoje Taisyklėse apibrėžtiems tikslams pasiekti.
   * Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų.
   * Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
   * Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.
   11. Duomenys Bendrovėje tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė; (iv) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Bendrovei pavestas viešosios valdžios funkcijas; (v) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečiosios šalies teisėtų interesų (žr. Reglamento 6 str. 1 d., http://www.privacy-regulation.eu/lt/6.htm).
   12. Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Bendrovės tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Bendrovei suteikti.
   13. Bendrovės klientas ar potencialus klientas, darbuotojai bei kiti fiziniai asmenys yra atsakingi, kad jų pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jų pateikti asmens duomenys, jie privalo nedelsdami apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad asmuo nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius savo asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
   14. Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:
   * Bendrovės teikiamų, gaunamų paslaugų, pirkimo pardavimo sutarčių sudarymas ir vykdymas, siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, palaikyti ryšius su tiekėjais, partneriais bei klientais, vystant verslą bendradarbiaujant, kontaktų išsaugojimas; aplinkosaugos reikalavimų vykdymas ir kontrolė; mokesčių apskaita ir kontrolė;
   * Teikiant interneto svetainėje nurodytas paslaugas;
   * Bendrovės vidaus bei darbuotojų administravimo tikslais;
   * Vykdant teisės aktų nustatytus reikalavimus atliekų tvarkymo bei kitose srityse ir teikiant duomenis valstybinėms institucijoms (duomenų valdytojams);
   * Bendrovės darbuotojų, klientų asmenų turto apsaugos, prevencijos nuo teisės pažeidimų, pažeidėjų identifikavimo, teisės pažeidimų išaiškinimo, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas);
   * Kitais tikslais, kuriais Bendrovė turi teisę tvarkyti asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.
ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI
   15. Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto (Bendrovės kliento ar potencialaus kliento, darbuotojų ar kandidatų), kuris juos pateikia lankydamasis interneto svetainėje, naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, teikdamas paslaugas Bendrovei, dirbdamas ar siekdamas įsidarbinti Bendrovėje.
   16. Teisės aktų numatytais atvejais ar sutikimo pagrindu asmens duomenys gali būti gaunami ir iš trečiųjų šalių (pvz. laikino įdarbinimo įmonių, darbuotojų paieškos paslaugas teikiančių įmonių, valstybinių institucijų ir registrų).
   17. Nors klientas neprivalo pateikti jokių asmens duomenų Bendrovei, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti jam suteiktos ar jis negalės įsidarbinti Bendrovėje, jei asmens duomenys nebus pateikti.
ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS IR JŲ GAVĖJAI
   18. Bendrovė turi teisę perduoti savo klientų atstovų ar darbuotojų asmens duomenis trečiosioms šalimis, kurioms būtina tvarkyti klientų asmens duomenis šioje Politikoje ar teisės aktuose nurodytais tikslais.
   19. Bendrovė įsipareigoja klientų duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti ir (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Jei konkrečios paslaugos suteikimui asmens duomenys nėra būtini, jie nėra perduodami. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims Bendrovė perduoda duomenų teikimo susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.
   20. Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos klientų, darbuotojų, potencialių klientų ar darbuotojų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
   21. Bendrovė gali pateikti tvarkomus asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Bendrovei IT, buhalterines, skolų išieškojimo ar kitas pagalbines paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
   22. Bendrovė taip pat gali teikti klientų duomenis atsakydama į teismų, antstolių arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
   23. Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Bendrovės informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Paprastai asmens duomenys tvarkomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.
   24. Nors klientas gali nutraukti sutartį ar atsisakyti Bendrovės paslaugų, tačiau Bendrovė ir toliau privalo saugoti kliento atstovų asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.
   25. Bendrovė siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama.
DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
   26. Duomenų subjektas, be kita ko, turi šias teises:
   * Gauti informaciją apie Bendrovės tvarkomus jo asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;
   * Kreiptis į Bendrovę su prašymu pataisyti jo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju duomenų subjektas turi pateikti prašymą, kurį gavusi Bendrovė patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų. Bendrovei labai svarbu, kad jos turimi asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi;
   * Kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, asmuo nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
   * Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
   * Jeigu duomenų subjektui kelia susirūpinimą Bendrovės veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šios Politikos arba teisės aktų reikalavimų, jis gali kreiptis į Bendrovę.
   27. Asmuo visas savo, kaip duomenų subjekto, teises gali įgyvendinti kreipdamasis į Bendrovę el. paštu: info@novitera.lt.
   28. Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.
SLAPUKAI
   29. Siekiant pagerinti lankymąsi Bendrovės interneto svetainėje, Bendrovė gali naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
   30. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Bendrovės svetainėje bei daugiau sužinoti apie Bendrovės svetainių lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir Bendrovės teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. Bendrovė slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis.
   31. Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau Bendrovė atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės kai kurių puslapių. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

____________________________