• Sidabras: 0.86 €/g ▲ 0.00%
 • Auksas: 70.97 €/g ▲ 0.00%
 • Paladis: 26.90 €/g ▲ 0.00%
 • Platina: 28.45 €/g ▲ 0.00%
 • Rodis: 137.45 €/g ▲ 0.00%
 • Sidabras: 0.86 €/g ▲ 0.00%
 • Auksas: 70.97 €/g ▲ 0.00%
 • Paladis: 26.90 €/g ▲ 0.00%
 • Platina: 28.45 €/g ▲ 0.00%
 • Rodis: 137.45 €/g ▲ 0.00%
 • Sidabras: 0.86 €/g ▲ 0.00%
 • Auksas: 70.97 €/g ▲ 0.00%
 • Paladis: 26.90 €/g ▲ 0.00%
 • Platina: 28.45 €/g ▲ 0.00%
 • Rodis: 137.45 €/g ▲ 0.00%
 • Sidabras: 0.86 €/g ▲ 0.00%
 • Auksas: 70.97 €/g ▲ 0.00%
 • Paladis: 26.90 €/g ▲ 0.00%
 • Platina: 28.45 €/g ▲ 0.00%
 • Rodis: 137.45 €/g ▲ 0.00%
 • Sidabras: 0.86 €/g ▲ 0.00%
 • Auksas: 70.97 €/g ▲ 0.00%
 • Paladis: 26.90 €/g ▲ 0.00%
 • Platina: 28.45 €/g ▲ 0.00%
 • Rodis: 137.45 €/g ▲ 0.00%
 • Sidabras: 0.86 €/g ▲ 0.00%
 • Auksas: 70.97 €/g ▲ 0.00%
 • Paladis: 26.90 €/g ▲ 0.00%
 • Platina: 28.45 €/g ▲ 0.00%
 • Rodis: 137.45 €/g ▲ 0.00%
 • Sidabras: 0.86 €/g ▲ 0.00%
 • Auksas: 70.97 €/g ▲ 0.00%
 • Paladis: 26.90 €/g ▲ 0.00%
 • Platina: 28.45 €/g ▲ 0.00%
 • Rodis: 137.45 €/g ▲ 0.00%
 • Sidabras: 0.86 €/g ▲ 0.00%
 • Auksas: 70.97 €/g ▲ 0.00%
 • Paladis: 26.90 €/g ▲ 0.00%
 • Platina: 28.45 €/g ▲ 0.00%
 • Rodis: 137.45 €/g ▲ 0.00%
 • Sidabras: 0.86 €/g ▲ 0.00%
 • Auksas: 70.97 €/g ▲ 0.00%
 • Paladis: 26.90 €/g ▲ 0.00%
 • Platina: 28.45 €/g ▲ 0.00%
 • Rodis: 137.45 €/g ▲ 0.00%
 • Sidabras: 0.86 €/g ▲ 0.00%
 • Auksas: 70.97 €/g ▲ 0.00%
 • Paladis: 26.90 €/g ▲ 0.00%
 • Platina: 28.45 €/g ▲ 0.00%
 • Rodis: 137.45 €/g ▲ 0.00%

Privatumo politika

(2024 m. birželio 18 d. Nr. V24-6-1, Kaunas)

 1. Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
 2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų Bendrovės paslaugų, kokią informaciją pateikia duomenų subjektas, kai užsisako ir (ar) naudojasi Bendrovės paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje,  sutinka su jo asmens duomenų tvarkymu. Asmens duomenis tvarkant sutikimo ar neprieštaravimo pagrindu konkreti asmens duomenų apimtis nurodoma sutikimo ar neprieštaravimo formoje, tačiau tiesioginės rinkodaros tikslu dažniausiai tvarkomas asmens vardas ar slapyvardis soc. erdvėje, telefono numeris, el. pašto adresas, sutikimo/neprieštaravimo dėl tiesioginės rinkodaros faktas, sutikimo ar neprieštaravimo data, pirktos arba parduotos prekės ar paslaugos, pirkimo data, nuomonė apie prekes, paslaugas, Bendrovę. Bendrovei vykdant komunikaciją su savo klientais, Bendrovė tvarko tokius asmens duomenis kaip vardas ar slapyvardis soc. erdvėje, telefono numeris, el. pašto adresas, komunikacija (pateikti klausimai, atsakymai, komentarai ir t.t.), komunikacijos data bei vieta.
 3.  Bendrovė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
  * Asmens duomenis Bendrovė tvarko teisėtai, skaidriu būdu ir šioje politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti.
  * Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų.
  * Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
  * Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.
 4. Duomenys Bendrovėje tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo pagrindams – (i) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą (pavyzdžiui, asmens duomenis tvarkant tiesioginės rinkodaros tikslu); (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė; (iv) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Bendrovei pavestas viešosios valdžios funkcijas; (v) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečiosios šalies teisėtų interesų (pvz., administruojant interneto svetainę ir užtikrinant tinkamą jos veikimą; vykdant vaizdo stebėjimą užtikrinant turto bei asmenų saugumą ir pan.; Bendrovei vykdant ūkinę ir komercinę veiklą; vykdant komunikaciją su klientais; tiesioginės rinkodaros tikslu (siekiant pasiūlyti įsigyti arba parduoti aktualias prekes ir paslaugas), kai duomenų subjektui neprieštaravus, jam siūlomos į jo Bendrovėje jau įsigytas arba parduotas prekes ar paslaugas panašios prekės bei paslaugos ir pan. (žr. Reglamento 6 str. 1  d.,  http://www.privacy-regulation.eu/lt/6.htm));
 5. Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Bendrovė užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą  nuo neteisėtos prieigos, nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Bendrovės tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Bendrovei suteikti.
 6. Bendrovės klientas ar potencialus klientas, darbuotojai bei kiti fiziniai asmenys yra atsakingi, kad jų pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jų pateikti asmens duomenys, jie privalo nedelsdami apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad asmuo nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius savo asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

14. Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:
   * Bendrovės teikiamų, gaunamų paslaugų, pirkimo pardavimo sutarčių sudarymas ir vykdymas, siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, palaikyti ryšius su tiekėjais, partneriais bei klientais, vystant verslą bendradarbiaujant, kontaktų išsaugojimas; aplinkosaugos reikalavimų vykdymas ir kontrolė; mokesčių apskaita ir kontrolė;

   * Teikiant interneto svetainėje nurodytas paslaugas;

   * Bendrovės vidaus bei darbuotojų administravimo tikslais;

   * Vykdant teisės aktų nustatytus reikalavimus atliekų tvarkymo bei kitose srityse ir teikiant duomenis valstybinėms institucijoms (duomenų valdytojams);

   * Bendrovės darbuotojų, klientų asmenų turto apsaugos, prevencijos nuo teisės pažeidimų, pažeidėjų identifikavimo, teisės pažeidimų išaiškinimo, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas);

 • Tiesioginės rinkodaros (nuomonės teiravimosi, pasiūlymų teikimo) tikslu;
 • Komunikacijos su klientais vykdymo tikslu;

   * Kitais tikslais, kuriais Bendrovė turi teisę tvarkyti asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

Slapuko rūšis www.novitera.lt Slapuko pavadinimasSlapuko galiojimo trukmėPaskirtisTvarkomi asmens duomenys
Funkcinis
(būtinasis)
Cookieyes-consent1 metaiĮsimena naudotojų sutikimo nuostatas ir kad šių nuostatų būtų paisoma vėlesnių apsilankymų šioje svetainėje metu. Jis nerenka ir nesaugo jokios asmeninės informacijos apie svetainės lankytojusIP adresas, sutikimo faktas, data, slapuko pavadinimas
Analitinis (nebūtinasis)_ga1 metai, 1 mėnuo, 4 dienosRegistruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuotiIP adresas, unikalus ID, informacija, kaip lankytojas naudojasi svetaine
Funkcinis
(būtinasis)
_GRECAPTCHA6 mėnesiaiAtpažįsta robotus ir apsaugo svetainę nuo kenkėjiškų atakųIP adresas,  Google paskyros informacija, naršyklės istorija, naršyklės įskiepius, informacija, kaip varototjas naudojasi svetaine
Funkcinis
(būtinasis)
wp-wpml_current_languageSesijaIšsaugo kalbos nustatymus
IP adresas, šalies kodas, kalba

Slapuko rūšis www.analizatorius.lt Slapuko pavadinimas Slapuko galiojimo trukmė Paskirtis Tvarkomi asmens duomenys
Funkcinis
(būtinasis)
Cookieyes-consent1 metaiĮsimena naudotojų sutikimo nuostatas ir kad šių nuostatų būtų paisoma vėlesnių apsilankymų šioje svetainėje metu. Jis nerenka ir nesaugo jokios asmeninės informacijos apie svetainės lankytojusIP adresas, sutikimo faktas, data, slapuko pavadinimas
Funkcinis
(būtinasis)
_GRECAPTCHA6 mėnesiaiAtpažįsta robotus ir apsaugo svetainę nuo kenkėjiškų atakųIP adresas,  Google paskyros informacija, naršyklės istorija, naršyklės įskiepius, informacija, kaip varototjas naudojasi svetaine
Funkcinis
(nebūtinasis)
wp-wpml_current_languageSesijaIšsaugo kalbos nustatymusIP adresas, šalies kodas, kalba
Analitinis (nebūtinasis)
_ga
1 metai, 1 mėnuo, 4 dienosRegistruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuotiIP adresas, unikalus ID, informacija, kaip lankytojas naudojasi svetaine
Analitinis (nebūtinasis)_vuid1 metai, 1 mėnuo, 4 dienosNaudoja “Vimeo” statistiniams duomenims apie vaizdo įrašų peržiūras rinktiIP adresas, unikalus ID, informacija, kaip lankytojas naudojasi svetaine

Užpildykite užklausos formą ir mūsų atstovas susisieks su jumis.

Jūsų pateikta informacija padės mums greitai išspręsti kylančius klausimus ir suteikti profesionalias paslaugas.

  Užpildydami šią formą sutinkate, kad NOVITERA tvarkytų jūsų asmens duomenis. Pateikti duomenys tvarkomi informacijos teikimo tikslais. Savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis galite bet kada atšaukti. Daugiau informacijos apie jūsų teises ir duomenų tvarkymą rasite mūsų privatumo politikoje.
  Siųsti

  Domitės galimybe įsigyti VANTA XRF analizatorių?

  Užpildykite šią formą ir mūsų komanda:

  • susisieks su Jumis mažiau nei per 24 valandas.
  • atidžiai išnagrinės Jūsų poreikius ir pateiks individualų techninį sprendimą su kaina, gamybos ir pristatymo sąlygomis.

   Užpildydami šią formą sutinkate, kad NOVITERA tvarkytų jūsų asmens duomenis. Pateikti duomenys tvarkomi informacijos teikimo tikslais. Savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis galite bet kada atšaukti. Daugiau informacijos apie jūsų teises ir duomenų tvarkymą rasite mūsų privatumo politikoje.
   Siųsti